Khởi nghiệp giáo dục đào tạo – hợp tác để đi xa hơn, nhanh hơn

Đặc thù lĩnh vực làm việc nên bạn bè mình nhiều người làm về chuyên môn và giảng dạy. Khi chuyên môn đã vững, tất yếu đa số sẽ muốn xây dựng 1 mô hình, sản phẩm để chia sẻ được nhiều hơn. Hơn nữa, quan điểm cá nhân của mình: Làm giáo dục là tương đối ít bon chen…

Call Now Button