Các loại thuế ở Việt Nam mà doanh nghiệp phải nộp theo quy định

Tổng hợp các loại thuế ở Việt Nam mà các startup cần quan tâm

Thuế là khoản nộp bắt buộc vào ngân sách nhà nước của các tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế. Các loại thuế ở Việt nam là một công cụ được sử dụng để tăng tài trợ của chính phủ để hỗ trợ các cơ quan chính phủ. Quốc gia duy trì, hoạt động và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu ổn định và phát triển xã hội.

Là một phần của hoạt động sản xuất và thương mại, các công ty phải trả các loại thuế sau:

Những loại thuế cơ bản mà doanh nghiệp phải nộp

Thuế môn bài (lệ phí môn bài)

Nhắc đến các loại thuế ở Việt Nam thì đầu tiên có lẽ ai cũng nghĩ đến ngay đó chính là thuế môn bài hay lệ phí môn bài.

 

Thue mon bai-le phi mon bai
Thuế môn bài – lệ phí môn bài

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 22/2020 / NĐCP, sửa đổi Nghị định 139.2016 / NĐCP về thuế môn bài.
 • Nghị định 139/2016 / NĐCP quy định quyền cấp phép.
 • Lệ phí môn bài là lệ phí được tính trực tiếp vào vốn cổ phần hoặc vốn đầu tư hoạt động.

Các điều khoản về giấy phép cho việc khai thuế

 • Thanh toán một lần nếu đối tượng nộp phí mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh.
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm dương lịch.
 • Từ ngày 25 tháng 2 năm 2020, miễn thuế quan tương ứng trong năm đầu tiên thành lập hoặc hoạt động sản xuất, thương mại (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12) đối với: công ty mới thành lập.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, công ty thành lập chỉ nộp chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở thường trú, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở thường trú được miễn lệ phí môn bài.

Mức đóng thuế môn bài

Bậc Vốn điều lệ Mức đóng
1 ≥ 10 tỷ 3tr/năm
2 < 10 tỷ 2tr/năm
3 Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc 1tr/năm

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ pháp lý

 • Cơ sở pháp lý cho VAT 2008;
 • Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2016.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu được tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ trong quá trình sản xuất xuất khẩu, lưu thông để tiêu dùng.

Thời hạn kê khai Thuế GTGT

 • Nếu công ty được khai báo một tháng, hạn chót là 20 ngày kể từ cuối tháng.
 • Trường hợp công ty kê khai theo quý thì thời hạn nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, thời hạn nộp thuế GTGT: Cùng thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

Phương pháp tính thuế GTGT

 • Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bao gồm cả các khoản phụ thu, phụ thu do thương nhân áp dụng. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế doanh thu được xác định như sau đối với từng hoạt động: Phân phối và giao nhận hàng hóa: 1%. Dịch vụ, xây dựng không có nguyên vật liệu: 5%. Sản xuất, vận tải, dịch vụ liên quan đến hàng hóa, xây dựng bao gồm cả nguyên vật liệu: 3%. Hoạt động thương mại khác: 2%.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế công ty 2008;
 • Đạo luật Sửa đổi Đạo luật Thuế năm 2014.

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất và kinh doanh của một công ty.

Quy định về kê khai thuế TNDN

 • Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014 / TTBTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính: Doanh nghiệp không phải khai thuế TNDN sơ bộ chỉ dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Số tiền hạn chế được phát hành chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Kết luận của CTI: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tính thuế. Từ ngày 1/7/2020, theo Luật Quản lý thuế 38/2019 / QH14, thời hạn nộp hồ sơ hủy bỏ thuế TNDN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba sau khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Phương pháp tính thuế TNDN

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất
TN tính thuế = TN chịu thuế (TN miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

TN chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Khoản thu nhập khác

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế thu nhập 2007, sửa đổi năm 2012;
 • Luật sửa đổi Luật thuế năm 2014;

Thông tư 111/2013 / TTBTC. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của người lao động.

Quy định về kê khai thuế TNCN

 • Doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNCN hàng tháng (nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN hàng tháng từ 50 triệu đồng trở lên): Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Doanh nghiệp kê khai nộp thuế TNCN hàng quý (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp hàng tháng dưới 50 triệu đồng): chậm nhất là ngày 30 thứ Năm của tuần chậm nhất là quý sau.

Phương pháp tính thuế TNCN

 • Đối với người cư trú có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên: Giảm trừ theo mã số thuế lũy tiến từng phần và người lao động được tính giảm trừ quan hệ gia đình trước khi giảm trừ. Các tổ chức trả doanh thu phải chịu trách nhiệm. Xử lý thay mặt cho một đại diện được ủy quyền.
 • Đối với người cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng: khấu trừ trực tiếp 10% tại nguồn trước khi trả thu nhập với tổng chi phí từ 2.000.000 đồng trở lên, không giảm trừ gia cảnh nhưng phải thực hiện nghĩa vụ 02 / CKTNCN (nếu đủ điều kiện ) Đối với tổ chức trả tiền thuê có thời hạn không khấu trừ thuế Đối với những thể nhân này.
 • Người không cư trú: được khấu trừ 20% trước khi thanh toán tiền thuê.

Một số loại thuế khác dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp

Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, tức là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước để khai thác tài nguyên.

 • Áp dụng cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.
 • Căn cứ tính thuế: căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất môn bài.
 • Thuế nguyên liệu = nguyên liệu sản xuất x giá tính thuế x thuế suất.
 • Các khoản tiền cho bảng sao kê hàng tháng sẽ đến hạn chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo. Báo cáo quyết toán thuế nguyên liệu hàng năm phải được nộp chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc niên lịch hoặc năm tính thuế.

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

thue xuat nhap khau
Thuế xuất nhập khẩu

Nhắc đến các loại thuế ở VIệt Nam thì không thể nào bỏ qua loại thuế này. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và các hàng hoá mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hoá xuất nhập khẩu.

 • Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = số lượng hàng thực xuất, thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan x trị giá từng mặt hàng x thuế suất.
 • Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau: đối với hàng hoá xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.
 • Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng thì phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng; Trường hợp có bảo đảm về số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh nhưng không quá ba mươi ngày, kể từ ngày người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.
 • Đối với hàng hoá nhập khẩu là nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, thời hạn nộp thuế là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan; Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn nộp thuế có thể vượt quá hai trăm bảy mươi lăm ngày theo chu kỳ sản xuất và dự trữ vật tư, nguyên liệu của công ty theo quy định của Chính phủ.
 • Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, thời hạn tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập là mười lăm ngày, kể từ ngày hết hạn theo quy định của pháp luật. các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong trường hợp nêu trên, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế môi trường là loại thuế gián thu đánh vào sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi là hàng hoá) khi chúng được sử dụng và có tác động tiêu cực đến môi trường.

 • Áp dụng đối với công ty: Đối với trường hợp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường 2010.
 • Thuế môi trường = lượng hàng hóa chịu thuế x thuế suất tuyệt đối. Phí bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần cho mỗi người. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.
 • Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Người nộp thuế môi trường nộp hồ sơ khai thuế môi trường cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Đối với sản phẩm nhập khẩu: Hồ sơ chịu thuế có khả năng chịu thuế với cơ quan hải quan trong đó thủ tục hải quan.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào nhiều loại hàng hóa đặc biệt do các tổng công ty sản xuất và bán trực tiếp hoặc nhập khẩu và bán bởi các tập đoàn. Hoặc hàng hóa nhập khẩu hoặc dịch vụ thương mại phải chịu thuế đặc biệt. Thuế TTĐB = giá tính thuế x thuế suất. Thời hạn nộp tờ khai thuế TTĐB tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất, thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc …

 • Thuế suất 0,03% áp dụng đối với khu vực sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
 • Thời hạn nộp thuế hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 • Người nộp thuế được lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm và phải thực hiện nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời hạn nộp phần chênh lệch do người nộp thuế quy định trong Tờ khai tổng hợp nhưng chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau.
 • Trường hợp chu kỳ 5 năm ổn định mà người nộp thuế thực hiện nộp thuế một lần trong nhiều năm thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm khai thuế.

Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về thuế doanh nghiệp ở Tổng cục thuế- Bộ tài chính Việt Nam.

Trên đây là những điều Koworking muốn chia sẻ với các bạn những thông tin chi tiết nhất về “các loại thuế ở VIệt Nam“. Mong rằng các bạn sẽ tìm kiếm được điều mình cần trong bài viết này. Hãy ủng hộ chúng tôi thật nhiều để Koworking có thêm động lực ra những bài viết bổ ích về chủ đề kinh doanh khởi nghiệp cho các bạn nhé!

Leave a comment

I accept the Privacy Policy

Call Now Button